תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://j-tlv.com אשר מנוהל ומופעל על ידי יפו תל אביב- חברה לבנין בע"מ, ח.פ. 515545820 (להלן: "החברה").

1. מבוא

1.1. "האתר" – לעניין תנאי שימוש אלו, הינו אתר האינטרנט של החברה שכתובתו https://j-tlv.com/ ובמסגרת זאת כל התכנים, החומרים, שירותים, ממשקים, פלטפורמות ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באתר הנ"ל, ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, מסמך, נוהל, מדריך, הסכם, רישום, לוגו, תוכן אודיו-וויזואלי, והנפשה המוצגים באתר הנ"ל (לעיל ולהלן: "האתר").
1.2. השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), למדיניות הפרטיות של האתר, שניתן לעיין בה בכתובת:  מדיניות פרטיות, ולמדיניות ה- Cookies של האתר, שניתן לעיין בה בכתובת: מדיניות ה-Cookies (מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיז, להלן ביחד: "מדיניות הפרטיות"), אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמשים באתר (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים") לבין החברה, ואלה חלים על כל משתמש באתר.
1.3. השימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, וכן כי המשתמש קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר.
1.4. תנאי השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
1.5. בביצוע השימוש באתר, המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
1.6. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.
1.7. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא, לרבות (אך לא רק) טלפון סלולרי, מכשיר טאבלט וכיוצא באלה.

2. התכנים והמידע המוצגים באתר

2.1. התכנים והמידע המוצגים באתר (להלן ביחד בסעיף 2 זה: "המידע") הינם מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד על בסיס "AS-IS" והמידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישה של מוצרים או יחידות בפרויקטים השונים של החברה. למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש והחברה לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.
2.2. החברה עושה מאמצים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה נכון, מדויק שלם ועדכני. יחד עם זאת, כתמיד, תקלות וטעויות תתכנה ולרבות, אך לא רק, טעויות תוכן, טעויות טכניות, טעויות סופר, השמטת מידע, שיבושים וכיוצ"ב. יובהר כי החברה אינה אחראית לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו, ובכפוף לדין.
2.3. ככל שהאתר כולל מידע בקשר עם פרויקטים, לרבות פרויקטים למגורים, אזי הפרויקטים הנ"ל לרבות יחידות הדיור בפרויקטים, מפרטים, תמונות היחידות והפרויקטים והדמיות של הפרויקטים ו/או כל חלק מהם (להלן ביחד: "הפרויקטים"), מוצגים לצרכי המחשה והדגמה בלבד והם אינם זהים בהכרח לפרויקטים בפועל על פי התוכניות המחייבות את החברה, ולפיכך המשתמש אינו יכול להסתמך על המידע האמור. למען הסר ספק, מובהר כי רק התוכניות המצורפות להסכם שנחתם בין המשתמש לבין החברה, ככל שנחתם, מחייבות את החברה (ומבלי שיש באמור לעיל ו/או באתר כדי להוות הצעה ו/או התחייבות לחתום על הסכם כאמור מצד החברה). תמונות של אביזרים, רהיטים, מוצרים ועוד (להלן ביחד בסעיף זה: "המוצרים") מוצגות באתר לצרכי המחשה והדגמה בלבד והמוצרים אינם חלק מהפרויקטים ויחידות הדיור בפרויקטים. מובהר כי רק המפרט אשר מצורף כנספח להסכם בין המשתמש לבין החברה, ככל שנחתם, יחייב את החברה (ומבלי שיש באמור לעיל ו/או באתר כדי להוות הצעה ו/או התחייבות לחתום על הסכם כאמור מצד החברה). במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין מידע הקיים במסמכים רשמיים של החברה המצויים במשרדיה, יגבר המידע הרשמי של החברה.
2.4. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין ההסכם ונספחיו אשר ייחתם בין המשתמש לחברה, ככל שייחתם, יגבר האמור בהסכם ונספחיו. אין באמור לעיל ו/או באתר כדי להוות הצעה ו/או התחייבות לחתימה על הסכם בין החברה לבין המשתמש ו/או כדי להוות התחייבות ו/או מצג לגבי איזה תנאי מתנאי ההסכם האמור, והתקשרות כאמור נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3. השימוש באתר

3.1. המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר בהתאם להוראות הדין והוראות תנאי השימוש.
3.2. המשתמשים מתחייבים כי לא יגרמו לכל נזק לחברה ולאתר ובין היתר לא יבצעו ולא יסייעו לביצוע פעולות אשר עלולות לגרום לנזקים לחברה לרבות אך לא רק מתחייבים המשתמשים כי לא יבצעו את הפעולות הבאות:
3.2.1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;
3.2.2. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של הקבוצה בכתב ומראש;
3.2.3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה;
3.2.4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים;
3.2.5. להפר הוראות כל דין ו/או את תנאי השימוש;
3.2.6. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;
3.2.7. לעקוף את האמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;
3.2.8. לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;
3.2.9. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות קניין רוחני של החברה ו/או מי מטעמה.
3.3. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין. לפיכך, לפני כל שימוש באתר, המשתמש מתחייבת לעיין בתנאי שימוש אלה. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים.
3.4. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או תוכן האתר והוראות תנאי שימוש אלו, הוראות תנאי שימוש אלו תגברנה.

4. קניין רוחני

4.1. האתר, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר באתר (להלן: "הקניין הרוחני"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לחברה את השימוש בהם, והם עשויים להיות מוגנים על פי דין.
4.2. אין בתכנים המוצגים באתר ו/או באמור בתכנים אלו כדי להוות רישיון או זכות להשתמש (ובכלל זה העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא) בקניין הרוחני או חלקו ללא ההסכמה מראש בכתב מהחברה מראש ובכתב.
4.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות קניין רוחני ובין היתר סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
4.4. שמה של החברה וסימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד או שניתנה הרשאה לשימוש בהם מטעם בעל הזכויות. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.
4.5. אין לעשות שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן.

5. קישורים לאתרי צד ג'

5.1. המשתמש עשוי למצוא באתר קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, קישורים אלה הם לנוחות המשתמש בלבד ו/או לקבלת מידע על ידו. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם משתמש ימצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיו, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, והחברה ממליצה לך לקרוא את המסמכים הנ"ל, אם בחרת לבקר בהם.
5.2. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
5.3. כל התקשרות שהמשתמש יעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור מהאתר, אינה כוללת את החברה כצד לה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אם הודיעה החברה אחרת במפורש. החברה אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים של צדדים שלישיים כאמור ולרכישות אשר יתבצעו בהם, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות.

6. היעדר אחריות

6.1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש באתר.
6.2. השימוש באתר הוא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והמשתמש פוטר את החברה וכל מי מטעמה, מכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו, בכל דרך שהיא בקשר עם האתר.
6.3. החברה עשויה להשקיע מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, אולם המדובר בשירות בעל אופי טכני, אשר מעצם טבעו עלול להיגרם בקשר אליו תקלות לא צפויות, והפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, לרבות בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה.
6.4. ככל ומצאתם אי דיוק בתוכן כלשהו באתר, הנכם מוזמנים לפנות אל החברה והחברה תפעל כמיטב יכולתה לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתה ו/או עפ"י כל דין.
6.5. החברה איננה מתחייבת לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, החברה רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
6.6. החברה איננה מתחייבת שהאתר יפעל ללא הפסקות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך. כמו כן, החברה תהא רשאית לסגור ו/או להפסיק את פעילותו של האתר, לצמיתות או באופן זמני, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
6.7. השימוש באתר הינו "כפי שהוא" ("AS IS") מבלי שהחברה ו/או מי מטעמה נותנים מצג כלשהו, במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין, בקשר עם האתר והמידע (כהגדרתו בסעיף ‏2 לעיל), לרבות בדבר התאמתם לצורכי המשתמש, נכונותם, שלמותם וכל מצג נוסף אחר. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בקשר עם השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד.
6.8. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ואת כל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה והוצאה, לרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם לחברה ו/או למי מטעמה, על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

7. הפרת תנאי שימוש

7.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים כלליים אלו, הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש ו/או הוראות הדין ו/או הסכם החל בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:
7.1.1. לחסום את גישת המשתמש ו/או מי מטעמו לאתר;
7.1.2. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש ו/או מי מטעמו כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

8. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת, דרישה ותביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

9. שונות

9.1. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.
9.2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין ו/או הסכם.
9.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, ולהוסיף לו או להסיר ממנו תכנים, ללא הודעה מוקדמת.
9.4. אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר.

10. צור קשר

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר, בכתובת office@j-tlv.com.

מעודכן לחודש פברואר 2024.